Informace o členství

Klub železničních cestovatelů, spolek (dále jen KŽC) je zájmovým sdružením osob (žen i mužů) z ČR i zahraničí se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznání kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky i bližšího či vzdálenějšího zahraničí. Veškeré aktivity spolku jsou zaměřeny na poznání všech druhů dopravy a využívání převážně prostředků hromadné dopravy osob.

Od svého založení v roce 1985 připravuje KŽC pro své členy akce zaměřené na bližší poznání železniční infrastruktury a zázemí železničního provozu v České republice, ale také v jiných sousedních státech. V rámci akcí Víkend s motoráčkem a Dovolená s motoráčkem pořádáme zvláštní jízdy po spojovacích tratích, železničních uzlech, vlečkách či tratích bez pravidelné osobní dopravy. Dalšími tradičními seriály klubu jsou akce tytu Stopou zrušené tratě, Doprava t.č. zastavena, Zemí rozhleden, Putování pod trolejí, Po stopách slavných, Za krásou podzemí, PID rallye, Vojenské památky a další. V rámci těchto akcí navštěvujeme železniční muzea, depa kolejových vozidel, železniční opravny, dopravní kanceláře nebo pracoviště dispečerů.

Akce KŽC jsou jedno či vícedenní a konají se na různých místech České republiky i v zahraničí. Tematicky se zaměřují především na železnici a turistiku. Během roku pořádáme i vícedenní „setkání KŽC“ s rozsáhlejším programem. Každoroční setkání KŽC konané na přelomu zimy a jara je spojené s členskou schůzí a je vždy vyvrcholením celoroční činnosti spolku. Na setkáních KŽC jsou účastníci seznamováni s plánem akcí na nejbližší období a tradiční součástí jsou volné diskuse a besedy, v nichž si jednotlivci či skupinky mezi sebou vyměňují zkušenosti získané při cestování a též jsou zde přijímáni noví členové.

Skladba členů KŽC je různorodá – zahrnuje ženy i muže, zájemce z řad železničářů i neželezničářů, různého zaměstnání a věku. Mezi námi jsou jak studenti, tak i důchodci. Věk se pohybuje v rozmezí od čerstvě narozených dětí až do vysokého stáří. I když je stále v našem kolektivu zřejmá převaha mužů, došlo v poslední době k výraznému zvýšení podílu „něžného pohlaví“. Všechny nás pak spojuje zájem o železnici.

Spolek má v současné době okolo 150 členů z České republiky i zahraničí. Řízení spolku zajišťuje výbor. Jednotliví členové výboru vykonávají své funkce vedle svých občanských zaměstnání a bez nároku na odměnu.

Spolek též vydává svůj vlastní klubový zpravodaj Dráhař. Zde jsou publikovány klubové informace, podrobné propozice nejbližších akcí, reportáže z průběhu akcí minulých i aktuality z oblasti železničního provozu, historie i současnosti u nás i v cizině. Mezi další vydavatelskou činnost spolku patří vydávání Průvodce po železničních tratích, který podrobně mapuje železniční síť ČR vč. historických a turistických informací.

Členové mohou rovněž soutěžit o získání titulů Mistr železnic a Železniční cestovatel v rámci ČR, SR i v dalších státech. Cílem této aktivity je projetí všech tratí daného státu, na kterých je provozována osobní doprava. Tratě zrušené, spojky určené pouze pro nákladní dopravu, přeložky a jiné nestandardní železnice jsou absolvovány formou pěších pochodů či případně zvláštními vlaky KŽC. Členové si mohou v členské sekci webu kzc.cz stáhnout přehledy všech tratí příslušného státu s kilometrickými údaji. Do takového tabulky si sami zapisují procestované kilometry. Cestovatelské tituly jsou každoročně vyhlašovány na členské schůzi.

Člen KŽC se může stát také členem Klubu českých turistů, KŽC je odborem KČT. KČT nabízí členům slevy na nákup turistických map, na ubytování v zařízeních KČT a další.

Činnost KŽC je od založení v roce 1985 dokumentována dnes již mimořádně obsáhlou klubovou kronikou.

Noví členové jsou přijímáni pověřeným členem výboru – tajemníkem KŽC. K přijetí je potřeba vyplnit přihlášku a zaplatit roční členský příspěvek.

Členské výhody KŽC

  • slevy na klubových akcích

  • vlastní profil na webu kzc.cz, kde jsou k dispozici veškeré propozice a informace o dění v KŽC vč. možnosti stažení klubového zpravodaje Dráhař a Průvodců po železničních tratích

  • slevy na aplikace In Karta národního dopravce České dráhy, a.s.

  • sleva 10 % na veškeré publikace prodávané nakladatelstvím NADATUR.

Členské příspěvky KŽC

Druh příspěvku

Částka

základní (dospělý od 18 let)

500 Kč

zlevněný (děti do 18 let, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)*

250 Kč

rodinné 2 (2 dospělí)

750 Kč

rodinné 2+ (2 dospělí + libovolný počet dětí do 18 let)

1 000 Kč

* platí pouze pro občany České a Slovenské republiky

Jak se stát členem KŽC

  1. vyplňte online přihlášku

  2. zaplaťte členské příspěvky na účet č. 43 - 944 610 0277 / 0100, jako var. symbol uveďte číslo vygenerované přihláškou, jako specifický symbol uveďte aktuální kalendářní rok. Další možností je zaplatit členské příspěvky pokladníkovi poštou nebo osobně (např. na členské schůzi, setkáních KŽC). Doklad o zaplacení či odeslání poštou pečlivě uschovejte.

 Kontakty na tajemníka KŽC: 

 Ing. Martin Zahrádka
 Trávníčkova 1767
 155 00 Praha 5 – Lužiny
 Telefon: +420 732 974 580
 E-mail: martin.zahradka@kzc.cz 

 Kontakty na pokladníka KŽC:  

 Jiří Kratochvíl
 Mánesova 22
 591 01 Žďár nad Sázavou
 Telefon: +420 728 835 769
 E-mail: jiri.kratochvil@kzc.cz